AFOOLA OROMOO PDF

Beekan Gulummaa Irranaa- Hayyuu Oromoo waa’e Afoola Oromoo waan gabaaba nuuf barreese jira. Afoola Afaan Oromoo haala kamiin guddisuu dandeenya?. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota. Get this from a library! Afoola Oromoo tuulamaa: walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa. [Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi turlizimii Oromiyaatti.

Author: Brajin Nikonris
Country: Kazakhstan
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 25 October 2007
Pages: 90
PDF File Size: 4.41 Mb
ePub File Size: 10.73 Mb
ISBN: 209-4-68449-971-5
Downloads: 98894
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztisida

Your Web browser is not enabled for JavaScript. Oromo language — Texts. Afaan Oromo English Amharic. Notify me of new posts by email.

SearchWorks Catalog

Kaayyoon afoolaa sabni tokko haala inni itti jiraatu barsiisuuudhaan miseensi hawaasaa kamiyyuu akka hordofu gochuudha. Please enter the message. Finding libraries that hold this item Find more information about: The name field is required. Gulaanta Yaalii Ajjeechaa Dr. Diraama Dheebuu About Us Nuqunnami.

Category:Afoola Oromoo – Wikipedia

Gootuu fi korriftuu lagaa, Hunguddattuuf qiiqqee dhagaa, Ededaa fii gooroo daagaa, Diida Caffeelee miidhagaa, Beeyladaalee dheeddu margaa, Halaalatti ijaan argaa… jireenyaa qananii dhugaa, siitu qabaa guutte ullaagaa, Naaf jiraadhu yaa baadiyyaa, Sadooysiyuu jiruu tiyyaa, Gammachiiftuu keessa kiyyaa, Siitu naa guutaa. User lists with this item 1 Things I Recommend 10 items by Koket updated Cancel Forgot your password? You already recently rated this item.

  COPJEC READ MY DESIRE PDF

Way dhiiguma kiyyani Akkan cululuyxee. Gosoon afoolaa hedduun keessumattuu kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf.

Similar Items Related Subjects: Facebook, Whatsapp, fi Twitter irratti Share ykn Qoodu hin dhagatina. Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers.

Afoola Oromoo – AFAAN OROMOO

However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. Kun ammoo faayidaa tokkoof oolan jechuudha. Allow this favorite library to be seen by others Keep this favorite library private.

Please verify that you are not a robot.

Afoola Oromoo tuulamaa : walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa

Oduu Amma Nu Ga’e: This site uses cookies. Subjects Oromo oromko — Texts. Please enter recipient e-mail address es. Addunyaa haaraa keessa seenee gammachuu waliin qooddatee jiraachuu fedha.

Ganni dabree, lafti qooree, Gaaraaf tulluun maanyaa hurree, Haguugate firraa maree, Mukkeen gaaraa daddaraaree, Bishaan lagaa…. WorldCat is the world’s largest library catalog, helping you find library materials online.

  COPILUL VEGETARIAN ELENA PRIDIE PDF

Don’t have an account? Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that promoo library is a favorite of yours.

Jireenya nuffisiisaa kolfaan dabarsa. Write a review Rate this item: Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame. Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse. Waggaa guutuu Namatti tolaa qilleensinii, Rahaa jiruu, hikkaa isii, Baadiyyaa keessatti arganii.

Advanced Search Find a Library. Akkuma gosooti afoolaa hedduun jiranu faayidaaleen isaaniis hedduudha.

Kanneen keessaa tokko namfakkiiwwan afoola keessatti argaman keessaa kanneen jireenya haala hawaasaa irraa maqanitti kofalchiisuu, itti baacuu, fi ciguun tooflaalee yeroo baayee hojiirra oolanidha. Siin yaadaa an lubbuu tiyyaa, Qalbiif dawaa arkaaf faayaa, Siitu sammuu hadhaadhiyyaa, Bu,ura guddina biyyaa, Silaa akka fedhii tiyyaa, Umrii guutuu… Si afool qananiyaa, Harmee maraa yaa baadiyyaa.