ARCHIEFWET 1995 PDF

ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf. Title, De archiefwet in trefwoorden. Pocketreeks informatiebeleid. Contributor, Rob Kramer. Edition, 4. Publisher. In tegenstelling tot de Archiefwet is onder meer de belastingwetgeving wel van Wet archiefbeheer De overheid is volgens de Archiefwet verplicht om. Preservation of Government Information The Archives Act (Archiefwet ) 35 and Archives Decree (Archiefbesluit )36 regulate the filing.

Author: Vura Jull
Country: Bermuda
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 22 July 2013
Pages: 468
PDF File Size: 7.30 Mb
ePub File Size: 10.7 Mb
ISBN: 581-9-91517-917-2
Downloads: 83789
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nezahn

ARCHIEFWET 1995 EBOOK

Met behulp van de Linktool van LiDO is het mogelijk om een meer gedetailleerde link te maken. Hieronder valt ook de neerslag van onderzoeken, zoals onder meer onderzoeksrapporten. Het adviseren van de minister bij de benoeming en het ontslag archiefweet de voorzitter van de bestuursraad. Vng handreiking horizontale verantwoording archiefwet Ze zijn daarmee ook in principe openbaar: De volgende onderwerpen komen in de plannen aan de orde:.

Het adviseren van het college van bestuur over de hoofdlijnen, aanpassing en verwijdering van opleidingen en cursussen en opneming van elders ontwikkelde cursussen in het onderwijsaanbod.

Het voorbereiden van regelingen voor het vestigen van bijzondere leerstoelen. Hiertoe worden ook gerekend betalingsregelingen. Voor archiefbescheiden van de openbare universiteiten, die als overheidsinstelling vallen onder de werking van de Archiefwet Stb.

arcgiefwet Het verantwoorden van bepaalde besluiten aan het stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur, de universiteitsraad, de bestuursraad, de raad van toezicht of de minister. Onderwerp van kwaliteitszorg zijn niet uitsluitend de werkzaamheden in het kader van de primaire processen, maar ook de werkzaamheden in het kader van bij voorbeeld het bestuur.

  ICWAI FOUNDATION SCANNER PDF

Het houden van toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en examenregelingen.

Rijksarchief (Nederland)

Het beslechten van geschillen tussen universitaire organen ten aanzien van het beheer. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking van het onderzoek ligt primair bij de onderzoekers en de leider van het onderzoekprogramma, resp. De uitvoering van de kwaliteitscontrole bij het wetenschappelijk onderwijs ligt bij de VSNU. De meerjaren- of arrchiefwet Wet OU worden jaarlijks vastgesteld en hebben betrekking op een periode van vier jaar.

De rechtsgang bij het college was geregeld in de Voorlopige regelingen Open Universiteit en later het Uitvoeringsbesluit O. Keuze afdrukken regeling U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst. Het opstellen van aanbevelingen door een uit het midden van de raad in te stellen commissie voor de minister c.

Het sluiten van overeenkomsten met hogescholen over besteding van de rijksbijdrage bestemd voor lerarenopleidingen. Bestuurs- en beheersreglementen; Inschrijvingsreglementen; Algemene wet bestuursrecht.

In te trekken de lijst van te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden van de Rijksuniversiteiten vastgesteld bij beschikking van de Minister van Onderwijs, no. Het vaststellen van individuele regelingen voor gespreide betaling van collegegelden.

Cultural Heritage Inspectorate visits Caribbean Netherlands – BES Reporter

De selectielijst is vervaardigd ten behoeve van de specifieke taakstelling van de universiteiten. Het doen van voordrachten voor de benoeming van leden van het bestuur van het Bezinningscentrum.

One challenge facing government agencies, law firms and their clients is the conversion of large numbers of legend files to pdfa. Het gehoord worden door de minister bij de benoeming en het ontslag van leden van het college van bestuur en in de periode de stichtingsraad. Het, gehoord de universiteitsraad, samenstellen van het centrale stembureau de kiescommissie. Onderdeel van deze handeling is het voeren van overleg met aangewezen personeelsorganisaties, die mogelijkerwijs in een commissie personeelsoverleg verenigd zijn KUB, KUN.

  INTERMOT NHM PDF

Het voordragen van personen voor eredoctoraten bij het college van decanen. Deze handeling wordt uitgevoerd door de facultaire en de ondersteunende directoraten. Onder deze handeling wordt begrepen: Het schorsen of vernietigen van besluiten van het college van bestuur, de universiteitsraad of het college van decanen wegens strijd met het recht of het algemeen of universitair belang. Neerslag Adviezen en rapportages van commissies en overlegorganen.

Onder deze archiefdet wordt ook verstaan het beschikken op verzoeken om informatie uit ‘bestuurlijke’ documenten ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. De gemeenschappelijke regeling kan bestuurd worden door een gemeenschappelijke commissie.

Het, gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening, vijfjaarlijks vaststellen van onderzoekprogramma’s van onderzoekinstituten en -scholen. Creating archiveready pdf files more and more, pdfa the iso standard for longterm archival of pdf documents is becoming the file format of choice to archive documents.